От тази година хората, които ремонтират свой жилищен имот, имат право на данъчно облекчение. При деклариране на доходите си през 2022 година, те ще могат да си приспаднат направените разходи за ремонт през настоящата година. Максималната сума от 2 хиляди лева ще бъде приспадната от годишната данъчна основа, а дължимият данък общ доход ще бъде намален, уточнява Виолета Маринова, главен експерт звено "Комуникации" в ТД на НАП-Варна.

"Ако направените разходи са за 2 000 лева, отстъпката ще е в размер на 200 лева. Ако разходите са 500 лева, ще се приспаднат 50 лева."

Ако имотът е собственост на повече от един човек, облекчението може да се ползва от всеки от тях. Те се уговорят кой каква сума да си приспадне от данъчната декларация. В графата "ремонти и подобрения" НАП включва всякакви дейности - смяна на дограми и паркети, остъкляване, ремонт по покрив и други общи части на блокове.

Условие за ползване на облекчението е имотът да е в България и да не е включен в дейността на предприятие, а човекът, който ще се възползва от облекчението, трябва да е собственик или съсобственик на жилището. Това означава, че наематели, които ремонтират чужд апартамент за своя сметка, не могат да се възползват от намалението.

Данъчните ще признават само разходите за труд, които трябва да бъдат удостоверени с документи за платения труд и документи за плащане - фискален бон, разписка, квитанция или договор. Маринова уточнява, че е необходимо да са разграничени сумите за материали и сумите за труд. Пазете си документите, защото трябва да бъдат прикачени към данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица, която ще подаваме през 2022 година.

"Данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта не трябва да са свързани лица. Ремонтите могат да са извършени от местни лица на държави-членки на ЕС.", съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.