Националната агенция за приходите поставя под постоянен мониторинг длъжници‭ ‬-‭ ‬собственици на заведения за хранене в цялата страна,‭ ‬които са направили опит да се укрият от данъчните служители.‭

В началото на февруари екипи от‭ ‬„Фискален контрол‭“ ‬и публични изпълнители‭ ‬извършиха масови проверки в заведения за хранене в цялата страна,‭ ‬които имат стари задължения към бюджета.‭ ‬При посещенията в търговските обекти,‭ ‬публичните изпълнители са иззели‭ ‬близо‭ ‬97 000‭ ‬лв.‭ ‬от касите с цел погасяване на дълговете.‭ ‬Над‭ ‬30%‭ ‬от лицата са започнали да заплащат задължения си към фиска след осъществени срещи с представителите на НАП.‭

Установи се,‭ ‬че не малък брой от селектираните‭ ‬дружества‭ ‬са затворили обектите си по време на проверките,‭ ‬а‭ ‬близо‭ ‬10%‭ ‬са сменили‭ ‬фирмите,‭ ‬които стопанисват,‭ ‬както и регистрацията на фискалните устройства.‭ ‬Техни представители ще бъдат поканени на спешни персонални срещи с териториалните директори за обсъждане на ангажименти за погасяване на задълженията им към фиска.‭ ‬В случай че не започнат да плащат дълга си,‭ ‬спрямо тях ще се предприемат допълнителни мерки,‭ ‬като поставянето им под постоянно наблюдение,‭ ‬образуване на контролни производства и др.‭

„Предпочитаме партньорския подход към данъкоплатците,‭ ‬но сме безкомпромисни спрямо опитите за заобикаляне на законодателството с цел избягване погасяването на‭ ‬данъци и осигурителни вноски.‭ ‬Приходната агенция ще продължи да‭ ‬следи стриктно‭ ‬заведенията за хранене‭“‬,‭ ‬каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.