Близо 26 000 регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лица в ТД на НАП Варна вече имат възможност да изтеглят като файл подадените от тях справки-декларации, заедно с дневници за покупки и продажби по чл. 124 от ЗДДС. Това може да се направи през Портала на електронните услуги на НАП, чрез избор на функционалност „Подадени данни“ в услугата „Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES - декларация“. В таблицата, която се визуализира на екрана, има списък със справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС. При преглед на подадените данни с конкретен входящ номер, чрез линковете в колона „Файлове“, могат да бъдат изтегляни подадените файлове на справка-декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларация.

Изтеглянето на файловете е възможно за справки-декларации за ДДС, VIES-декларации и отчетни регистри по ЗДДС, подадени след март 2013 г. Достъпът до функционалността се осъществява според Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.