Делото приключи с постигнато между страните и одобрено от съда споразумение. Подсъдимата се призна за виновна в това, че в периода от 28 февруари до 21 май 2020 г. в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице - банков служител, присвоила чужди пари, поверени в това й качество да ги пази и управлява.

През този период, посредством изготвени и подписани от нея платежно нареждане/разписка, както и чрез извършени операции за теглене в брой, подсъдимата присвоила сума в общ размер на около 1 300 лева от банковите сметки на 19 души. Присвоените пари са били внесени до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

28-годишната подсъдима e с чисто съдебно минало. В продължение на 6 месеца тя подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, както и на задължителни периодични срещи с пробационен служител, също за срок от 6 месеца. Направените по делото разноски за близо 700 лева също са в нейна тежест.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.