Бележитият невролог е удостоен с отличието „Почетен член на AGBU Varna“ дни след като отпразнува своята 60-годишнина. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян е роден на 07.06.1961 г. в с. Владимирово. Завършва МУ-Варна, през 1988 г. Има признати специалности по Нервни болести и Здравен мениджмънт.

От 2010 г. е началник на Първа клиника по нервни болести, а от 2012 г. - началник направление Неврологични клиники. Проф. Капрелян е ръководител Катедра по НБ и невронауки при МУ-Варна до 2020 г. Води обучение по неврология на студенти по медицина, дентална медицина и здравни грижи. Член е на Експертен Съвет по Неврология към Министерството на здравеопазването, НЕЛБ по НБ към БЛС и Републикандки консултант по неврология.

Проф. Капрелян работи задълбочено в областта на невроонкологията, дегенеративните, възпалителните и редките заболявания на НС, епилепсията и болката. През 2013 г. е част от международен екип описал ново неврологично генетично заболяване.

Има общо над 250 научни публикации, участия в учебници и монографии у нас и в чужбина. Член е на БЛС, Българско дружество по неврология (Член на УС; Председател на РК-Варна), IMAB, Balkan Medical Union (Зам. предс., Клон-България), European Academy of Neurology (член на научни панели по невроонкология и невроепидемиология), European Academy of Neuro-oncology и Movement Disorder Society. През 2012 г. е включен в сборника „Бележити българи на съвременна България“. Има номинации в класацията „Най-добрите лекари от специалност неврология“, кампанията „Лекарят, който ме вдъхновява“, награди „Благородно сърце“ и „Почетен знак със синя лента“ на МУ-Варна.

Дни след като отпразнува своята 60-та годишнина, проф. д-р Капрелян бе удостоен с най-високото отличие на Общоарменски благотворителен съюз Парекордзаган Варна. То се връчва за изключителен принос в съхраняването и разпространяването на арменската култура и история, в синхрон с основните ценности и мисия на организацията. Отличието се дава и за лични постижения в развитието на отношенията между България и Армения.

Общоарменски Благотворителен Съюз Парекордзаган е създаден 1906 година в Кайро. През първите години от създаването си организацията инвестира значителна част от ресурсите си в оказване на незабавна помощ в бедстващи региони по време на Геноцида срещу арменския народ в периода 1896 - 1915 г.

Мисията и целите на организацията са запазването и популяризирането на арменската идентичност и наследство чрез образователни, културни и хуманитарни програми и инициативи. AGBU има активно присъствие в 31 държави и 74 града по света. AGBU Варна е един от клоновете на организацията, функциониращи в България

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.