Снимка: Народен спорт

Първи завършен маратон за Николай Софрониев. Той е едва на 11 години и това е своеобразен рекорд за най-малък участник завършил класическата и най-трудна дистанция в леката атлетиката - 42.195 км по време на маратона в Кюстендил.

Времето на варненеца е 4 часа и 44 минути, съобщава „Народен спорт".

Това е повод за гордост на състезателите и ръководството на варненския клуб „Тангра” с треньор Димитър Янакиев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.