Детски риболовен турнир ще се проведе тази събота, 16 октомври, на общинския рибарник в кв. „Река Девня“ съобщават от община Девня.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи – до 12 и до 18 години.

Турнирът ще започне в 11 часа, а записванията ще се правят на място преди старта.

Важно условие за участието на децата до 12-годишна възраст е те да бъдат придружавани от настойник или родител.

Състезателното време ще е в рамките на четири часа.

Уловената риба на турнира ще бъде върната обратно във водата след приключване на състезанието.

В края на надпреварата компетентно жури ще избере по трима призьори от всяка възрастова група.

За най-добрите млади риболовци са предвидени награди.

Състезанието се организира от Община Девня по повод Деня на българската община – 12 октомври.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.