Снимка: Радио Варна

Нови златни накити, сребърни с позлата, фрагменти от луксозни съдове, пръстени: мъжки и дамски от XIV век откриха тази година археолози при разкопки на нос Калиакра. За девета поредна година се проучва един от най-богатите некрополи, съобщи Филип Петрунов, заместник-ръководител на проучвателния екип.

Работи се в източната част на носа във вътрешния град. Проучва се некрополът. До момента 135 гроба основно са проучени през годините в компактния некропол, който функционира до идването на татарите.

Гърне с 950 предмета, изработени от сребро, злато и скъпоценни камъни, е така наречената "Татарска плячка", която бе открита преди четири години.

Сред луксозната керамика археолозите попадат на фрагмент: дръжка от гърне, върху която има врязан цъфтящ кръст, характерен за християнството в първата българска държава Плиска и символи, изписани със старобългарски знаци, уточнява Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.