Над 8500 лв. са събрани от дарения за археологически разкопки на обект „Варненски Некропол“. Това става ясно от справка на Регионалния исторически музей във Варна, съобщи TheSite24. Дарители са 10, от които 8 физически и две юридически лица.

“Искрено благодарим на всики дарители!”, казват още от музея.

TheSite24 припомня, че Регионалният исторически музей – Варна организира дарителска кампания за финансиране на проучването на варненския некропол през настоящия археологически сезон 2024 г.

Община Варна помогна с парични средства през миналия сезон, но за 2024 г. не е предвидила такива в бюджета си.

Варненския халколитен некропол е открит случайно при изкопни работи в Западната промишлена зона на гр. Варна през есента на 1972 година. Още в първите гробове е намерено невероятно количество златни и медни изделия, което веднага предизвиква медийна и научна сензация в световен мащаб.

Датиран във времето на късната каменномедна епоха (втора половина на V хил. пр.Хр.), некрополът разкрива картината на богато общество от членове с разнороден социален и материален статут, със сложна организация и изградени властови структури. С разнообразието на погребални практики и огромния брой находки от различни материали Варненския халколитен некропол остава най-забележителният и значимият паметник за праисторията не само на Балканите и Европа, но и на целия свят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.