Община Суворово отчита преизпълнение на приходите, които е получила от наем на пазари и тържища. От местната администрация уточняват, че от лятото на 2020 година са влезли в сила нови разценки и организация по дейността.

Това стана ясно днес от публичното обсъждане на общинския бюджет за 2020 година. Приходите от концесии в общинската хазна обаче са намалели с 63 500 лв.

Причината се обяснява с коронавирусната инфекция, която стопира множество инвестиционни проекти на територията на общината през миналата година.

Специалистите допускат, че и тази година приходите от концесионни такси ще бъдат още по-малки.

По време на обсъждането бе припомнено, че общият размер на бюджета за годината бе близо 8,6 милиона лева. Имаше завишение с около 300 000 лева в сравнение с бюджета за 2019 година. Най-голяма част от средствата бяха използвани в сферата на образованието – близо 4 милиона лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.