Вторият международен образователен форум „Качеството на образованието в условията на дигитална трансформация и спецификата на поколенията“ ще се проведе в периода 7-9 септември във Варна. Организатор на събитието е община Варна в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на общините в Република България и образователните институции в морската столица.

До момента за участие на място или онлайн са регистрирани над 200 експерти от 9 държави - България, Румъния, Финландия, Полша, Испания, Кипър, Гърция, Турция, Италия.

Свои представители ще имат Съюзът на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование и Синдиката на българските учители. Участниците ще споделят опит по теми, свързани с предизвикателствата и новата философия на образованието, обучението на децата, родени в ерата на дигитална трансформация, възможностите за повишаване качеството на образованието и съвременните модели на обучение.

Събитието е част от инициативата Варна - град на знанието, която има за цел да развива града като желано място за обучение и успешна професионална реализация. Официалното откриване е предвидено за 07.09.2022 година в 9.30 часа в зала 1 на Икономически университет - Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.