За пореден път преди началото на новата учебна година на територията на община Девня бяха освежени над 20 пешеходни пътеки, съобщи кметът на община Свилен Шитов в социалните мрежи.

„Благодаря на всички доброволци от общинската администрация и от големите индустриални предприятия, които днес взеха дейно участие в пребоядисването на зебрите"

И тази година бизнесът откликна на поканата, която отправи общината, да се включи в благородната инициатива. В нея участваха „Девня Цимент", „Солвей Соди" и „Агрополихим", които осигуриха необходимите материали.

Целта и тази година бе преди 15 септември да се фокусира вниманието към безопасното придвижване на децата и учениците, като се освежат пешеходните пътеки, в близост до училищата и детските градини, както и на натоварени кръстовища.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.