От 1 август стартира “Месец на костното здраве”, припомнят здравните специалисти от ДКЦ „Чайка“ (бившата Курортна поликлиника) в Морската столица. Статистиката им е красноречива - над 2/3 от изследваните показват намалена костна плътност (остеопения) или остеопороза. В това състояние са значителен дял от пациенти на възраст под 50 години - съответно 36% от тези до 40 години и цели 51 % от тези между 40 и 50 години. Тази констатация затвърждава тенденцията за уязвимост на активното население. Развита остеопороза се наблюдава при 28% от всички изследвани, съобщават здравните специалисти от ДКЦ "Чайка".

Позитивен факт е формирането на здравно самосъзнание сред българите. Днес отчитаме 72 % от пациентите, основно жени, които сами предприемат крачката да направят профилактично изследване. Това са хора, които не чакат предписание от лекар, или проява на симптоматика, за да се изследват. Тенденцията е проява на съвременно мислене, което е свързано с желание за пълноценен живот и превенция на социално-значими, сред които попадат остеопорозата, сърдечно-съдовите заболявания, диабета и други.

При намаляване на костната плътност е важно лечението да започне още при проява на първите признаци. В този етап е по-лесно да се спре загубата на костно вещество и да се обърне процеса. А това значи и профилактиката да започне по-рано. Препоръчително е първото изследване да се направи след навършване на 40 годишна възраст, а впоследствие да се контролира костната плътност на всеки 3 години - при нормална костна плътност и ежегодно - при намалена такава.

Остеопорозата е третото най-масово и социално значимо заболяване според Световната здравна организация. Причина за това са тежките последици, които води след себе си болестта за засегнатите и техните близки. Опасността идва от факта, че остеопорозата се развива „тихо“, без каквито и да било симптоми, докато не стане твърде късно. Костната плътност постепенно намалява, костите стават крехки и чупливи и това води до тежки фрактури, инвалидизация и дори до смърт.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.