Заведените дела от ВиК - Варна срещу длъжници през 2023 година са над 2 500. За да се заведе дело, абонатът трябва да е натрупал задължения за над 200 лева. Това са съобщили от дружеството, цитирано от БТА.

Голям е проблемът с т.нар. "кооперации", поясняват от ВиК - Варна, защото потреблението на тези групи от собственици на имоти, които са във вилните области в периферията на града, се измерва обикновено на общ водомер и няма издадени индивидуални партиди. Така много собственици не си плащат задълженията и кооперацията задлъжнява. От дружеството са посочили, че в списъка с длъжниците има няколко такива с общ дълг от около 50 000 лева. Най-големият длъжник е натрупал сметки за 237 719 лева.

Принудителното събиране на сметки започва след неплатена фактура, като след три поредни пропуснати сметки, служители се свързват с длъжника по телефона. Ако задълженията са големи, може да се сключи споразумение за разсрочено плащане. При нужда се посещава и адреса на неплатилия преди да се заведе дело, обяснили са от варненската вода.

Също така се дава допълнителен срок на клиента за доброволно плащане на сметката след издаването на изпълнителен лист, защото в противен случай сметката му ще бъде натоварена и с таксите по делото.

Връчените покани за доброволно плащане за 2022 година са 2 216, като след това е събрана сумата от 1 347 000 лева. Извършени са и 203 спирания на водата на некоректни абонати. През 2023 година връчените покани са се увеличили с почти два пъти, като достигат бройката от 3 945. Постъпилата сума в сметката на дружеството е 1 616 000 лева, а броят на спиранията на водоподаването на длъжници е 805.

Но все пак предприетите мерки за събирани на задълженията са дали резултата, защото ВиК - Варна отчита, че ако в началото на 2023 г. е имало да събира около 5,3 милиона лева, то към края на годината сумата вече е била 1,6 милиона лева.

До края на тази година трябва да се съберат 3,9 милиона лева, фактурирани през 2023 г. и все още неплатени от абонатите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.