Над 170 доброволци участваха в организацията на 37-мото Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна. За тях доброволстването даде уникална възможност да се докоснат до звездите в този спорт и да видят отвътре организацията на това мащабно събитие.

Всички дейности по набирането, разпределението и управлението им бе поверено на "Доброволци с Устрем" с главен координатор Здравко Василев.
Доброволците поеха близо 40 роли в организацията на събитието, а според г-жа Раева без участието и отдадеността им нямаше да може да бъде постигнат този голям успех.

За по-добро управление, доброволците бяха разпределени в екипи, свързани със съответни зони и задачи.
Техни координатори бяха Георги Георгиев (Гец), Нурхан Фехим, Радослава Добрева и Красимира Ангелова.
Ролите бяха разнообразни - водачи на делегации, отговорници в тренировъчните зали, подготовка на залата и Двореца на културата и спорта, настаняване и насочване на публиката, подпомагане на секретариата, ресторантите, пресцентъра, техническия екип и други.

Въпреки сложната задача екипът на "Доброволци с Устрем" се справи чудесно и получи множество поздравления и благодарности. Някои от тях са от най-високо ниво:

д-р Фарид Гарибов - Президент на Европейската федерация по гимнастика;

Лиса Уъртсман - Генерален директор на Европейската федерация по гимнастика;

Илиана Раева - Председател на БФХГ;

Росина Атанасова - Генерален секретар на БФХГ;

Иван Портних - Кмет на Община Варна;

Минко Христов - Директор на Двореца на културата и спорта - Варна;

други членове на организационния и техническия комитет.

Доброволци с Устрем благодари на официалните лица за високите оценки, на Българската федерация по художествена гимнастика за гласуваното доверие, на Кристиана Генчева за поканата и на екипа на ДКС за отдадеността и екипната работа., съобщават от доброволческата организация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.