17 благородни елени и 96 елени лопатари бяха разселени в Източните Родопи тази зима от Фондация "По-диви Родопи". Животните са под постоянно наблюдение от екипа на фондацията и няма да бъдат ловувани минимум 5 години, съобщи „24 часа”.

"Целта ни е да възстановим двата от общо трите вида елени, които се срещат в България, в целите Източни Родопи", заяви Стефан Аврамов, експерт в "По-диви Родопи". За тази цел следващите няколко години се планира разселване на още стотици животни в Източните Родопи.

През февруари 2023 година предстои да бъдат разселени още 35 благородни елена в Източните Родопи – в района на селата Болярци и Кирково.

През последните 10 години в Източните Родопи са разселени над 600 елена лопатари, както и 50 благородни елена, с което бяха създадени няколко увеличаващи се субпопулации на тези два вида. Това представлява най-мащабното реинтродуциране на елени в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.