Над 10 000 нови клиенти привлече ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги в процеса на либерализация на всички небитови клиенти. Първият в България портал за сключване на договор за доставка на електроенергия от разстояние – www.kupitok.bg – бележи значителен ръст на интереса от страна на клиентите през третото тримесечие на 2020 година.

Интересът се обяснява със задължителната либерализация на небитовите клиенти след промените в Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. С над 20% са се увеличили регистрираните потребители в платформата за периода юли-септември 2020 г. спрямо всички регистрации от стартирането на платформата през януари 2016 година. Това представлява увеличение на новите клиенти в портала с над 270% на средномесечна база.

Ръстът в клиентите, които са решили да изберат ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги за свой доставчик посредством www.kupitok.bg, е още по-значим – над 12 пъти повече договори са сключени средномесечно от 01.07 до 30.09.2020 година.

Това на практика означава, че близо всеки трети от регистрираните в платформата потребители е открил подходящия за него продукт от предложенията в платформата. От момента на влизане в сила на законовите промени за либерализацията досега общият брой небитови клиенти, които вече сключиха договори с ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, е над 10 000. Тази бройка е динамична и непрекъснато се увеличава по всички възможни канали за връзка с търговците на дружеството.

Повишен интерес към електронния портал на дружеството www.kupitok.bg е генериран и във връзка с нова функционалност – добавянето на форма за заявка от клиентите (https://portal.eproes.bg/offer), с която могат да поискат индивидуализирана за техните нужди оферта и консултация от представител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. В рамките на малко повече от месец над 250 клиента получиха своите оферти на свободния пазар на електрическа енергия.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД има 15 успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли, клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др.

През февруари 2020 година беше реализирано сливането й с другото търговско дружество, част от чешката енергийна група ENERGO-PRO S.A., ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД. Така водещият енергиен търговец значително разшири своите позиции в търговията с електроенергия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.