Новата зала за културни събития на Първа езикова гимназия във Варна спечели награда в националния конкурс "Сграда на годината 2020" в категорията "Проекти, свързани с развитието на градовете - градска среда и култура", научи Moreto.net.

Проектът е дело на "Е-Арх Студио", арх. Мартин Христов, арх. Галина Балева, възложител е Първа езикова гимназия, а финансирането на стойност 1,3 млн. лв. е осигурено от община Варна. Изпълнител на обекта е "Стройкомерс" ЕООД.

Мотивите за отличието са: поощряване на инвестицията на общините и държавата в културни и образователни проекти, както и постигнати отлични показатели за акустика на сградата със сравнително малък бюджет, съобщи "Live.Varna.bg". 

Залата е с капацитет от 379 места, с осигурени условия за достъпна среда. Конструкцията на новата част е метална и е изградена върху съществуващо бетонно полуподземно тяло със складови помещения. Основният вход е през сградата на училището, като са предвидени още два аварийни изхода с външни стълби към двора от запад.

Сцената е от южната страна на залата, а зад нея са предвидени обслужващи помещения и гримьорни на две нива.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.