По повод обявения от ООН за Международен ден на младежта - 12 август, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт, с подкрепата на Община Варна, организират VIII-та Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“. Конференцията ще се проведе на 12 и 13 август 2021 в гр. Варна и тази година е под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев.

На 12 август 2021 (четвъртък) от 19.30 ч. в Държавна опера – Варна (пл. „Независимост“ 1, гр. Варна) ще бъдат връчени националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура, които този път ще обхванат инициативи и проекти, реализирани през 2020 и 2021 г.

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 г. с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини.

Основна цел на инициативата е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, мотивираща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България.

По време на VIII-та национална конференция “Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства” ще бъде очертан приносът на националните конкурси към творческото развитие на учениците, дискутирани предизвикателствата към специализираната подготовка по музикални, сценични и изящни изкуства в условията на онлайн обучение, ще бъдат представени стратегии за интеграция на образование, наука и изкуство в модерната образователна среда и инициативи, демонстриращи приобщаващата сила на културни и артистични дейности за младите хора.

Участници в конференцията са представители на държавна и общинска администрация, неправителствени организации, образователни и културни институции, бизнеса.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.