Обществен център за околна среда и устойчиво развитие стартира кампания
„Ела с торба, спаси ела!“. Началото ще бъде дадено днес в 11 ч. на Фермерския пазар.

Кампанията ще продължи до 30 май и ще бъде на всички фермерски пазари – пред Фестивалния комплекс, в единият от моловете във Варна и в курорта "Св. св. Константин и Елена".

Целта на природозащитниците е да се създаде навик за използване на многократни пазарски торби и да се развенчае мита за т.нар. „еко“ чанти от хартия и био полимери.

Проблемите с пластмасовото замърсяване накараха все повече търговци и потребители да заменят найлоновите торби с хартиени или такива от био полимери. Заедно с нарастващия дял на онлайн търговията, това доведе до увеличение потреблението на хартия 2,5 пъти през последните 20 г.

Проблемите с пластмасовото замърсяване накараха все повече търговци и потребители да заменят найлоновите торби с хартиени или такива от био полимери. Заедно с нарастващия дял на онлайн търговията, това доведе до увеличение потреблението на хартия 2,5 пъти през последните 20 г.

По данни на "Форум за екология и хартия" – Германия, всяко пето дърво на планетата се отсича за производство на хартия. В същото време потребителите не си дават сметка, че за производството на една хартиена торба се използва 26 пъти повече вода и 40% повече енергия, отколкото за найлоновата. Масовото навлизане на биополимерни торби доведе до безконтролното обезлесяване на големи територии за добив на биомаса.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.