Наближава крайният срок за регистрация на кладенците, напомнят на всички свои жители от община Бяла. О там уточняват, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уведомява фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че до 27 ноември 2020 г. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот.

Регистрацията се извършва в Басейнова дирекция за „Черноморски район на адрес във Варна: ул. „Ал. Дякович“ № 33 лично. За улеснение на жителите на Община Бяла до 27.11.2020 г. документите за регистрацията може да се подават в сградата на общинска администрация – стая №5, след това ще бъдат входирани в Басейнова дирекция гр. Варна от служител на Общинска администрация

Необходими документи за регистрация:
1. Заявление по Образец;
2. Копие от документ за собственост на имота;

За регистрация на водоземните съоръжения не се дължат такси.
Напомня се, че при установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г., те ще бъдат премахнати за сметка на собственика.

За допълнителна информация: Общинска администрация, ет. 1, стая №5, тел.: 051432223

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.