На работна среща в Община Варна обсъдиха предстоящите ремонти в четири училища, включени в Националната програма на МОН и Националния план за възстановяване и устойчивост. Цел на събитието бе да се отчете готовността и възможностите на всички варненски училища да предоставят материална база за учениците, които предстои да бъдат преместени по време на ремонтните дейности.

Дванадесет образователни институции в града заявиха готовност да предоставят класните си стаи за учебни занятия по време на ремонтите.

Събитието се проведе по инициатива на директорите на варненски училища. На него присъстваха още заместник-кметът по образованието и културата Павел Попов, както и експерти от Община Варна и Регионалното управление за образование.

През тази година основни ремонти са предвидени за четирите варненски училища ОУ "Васил Друмев", ОУ "Добри Чинтулов", ОУ "Йордан Йовков" и ОУ "Св. Св Кирил и Методий". Предстои обявяване на възлагателните процедури за строително-монтажните дейности, като прогнозите са до началото на учебната година да бъдат сключени договори с изпълнителите, стана ясно днес на срещата.

Поради тази причина, по време на срещата внимателно бяха проучени всички възможности сред варненските учебни заведения, които могат да извършат реорганизация на материалната си база и да осигурят класни стаи за новите ученици. "Обсъждаме и търсим най-добрите и рационални варианти за временно преместване на децата, докато се случат промените в техните училища", коментира по време на срещата заместник-кметът Павел Попов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.