В Пленарната зала на общинската администрация в град Балчик се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево”. То бе открито от председателя на Управителния съвет на местната инициативна група Валентин Димитров. Бе взето решение за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево.
Изпълнителният директор на сдружението Росица Попова запозна присъстващите с резултатите от проведеното обществено обсъждане започнало на сайта на Сдружението и финализирано в 11 часа на 12.05. на което местната общност обсъди постъпилите предложения от общините Генерал Тошево и Балчик, както и от земеделски производители. Двете общини предлагат да бъде заделен по-голям дял от допълнителния финансов ресурс по преходния регламент за инфраструктурни проекти по мярка 7.2 и мярка 7.5 от СВОМР. Те са свързани с реалните потребности и заявения обществен интерес. По този начин ще се увеличи възможността за максимално въздействие върху качеството на живот на територията на МИГ-а, каза тя.
На събранието стана ясно, че е необходимо СВОМР да претърпи промяна чрез увеличаване на финансовия ресурс в размер на 799 000 лв. по приоритетните мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Така по мярка 7.2 да бъде заделен финансов ресурс в размер на 550 000 лв., по мярка 7.5 - в размер на 49 000 лв., и по мярка 4.1 - в размер на 200 000 лв.
Направеното предложение бе прието от членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.