На летище Варна са връчени 546 предписания и 2272 декларации на пътници, пристигащи от страни с епидемично разпространение на COVID–19, съобщава РЗИ-Варна.
Според “Moreto.net", служители на РЗИ - Варна проследяват субективното състоянието на 32 граждани на област Варна, които са без избран общопрактикуващ лекар, поставени под карантина след завръщане от страни с епидемично разпространение на COVID–19.
Връчени сa предписания и за поставяне под карантина на 18 лица от екипажи, пристигнали по море от страни,с епидемично разпространение на COVID–19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.