Община Девня съобщава, че на 06 и на 07 ноември са планирани онлайн обучения за членове на СИК от "Сиела". Всяко от обученията ще започва от 10 часа.

Достъпът ще се осъществява чрез следните линкове:

https://protect2.fireeye.com/v1/url…

и

https://protect2.fireeye.com/v1/url…

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.