РЗИ - Варна, организира имунизационна кампания:

на 5 и 6.06.2021г. на входа на Морска градина Варна с мобилен имунизационен кабинет, с работно време 11:00 - 18:00 ч.

и от 8 до 13.06.2021 г. в Мол Делта Планет и Гранд Мол Варна, с работно време 11:00 - 18:00 ч.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.