Община Белослав вече изготви проект на План за интегрирано развитие на община Белослав за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок до 28.03.2021г.

С цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 28.03.2021 г. на ел. поща на Община Белослав: obshtina_beloslav@beloslav.org и на Адрес за кореспонденция: гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.