Общинска администрация организира “Пролетно почистване в Община Аврен 2021 г.” и каним всички жители, които желаят да се включат в инициативата.

Акцията ще се проведе на 27.03.2021 г. /събота/ от 10:00 часа.

Ще бъдат осигурени чували и ръкавици, като същите ще бъдат раздавани пред всяко кметство, а за село Аврен пред сградата на общината.

Местата за почистване във всички села ще се съобщят на 22.03.2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.