На 26 септември 2022 г. / понеделник / в 10.00 часа в двора на ТУ - Варна, пред сградата на Ректората ще бъде официално открита новата академична учебна година.

Домакин на празника ще бъде проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, ректор на ТУ – Варна, който ще приветства студенти, преподаватели и гости с откриването на 60-годишната юбилейна учебна 2022/ 2023 г. Ще бъде отслужен и тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

След официалната церемония първокурсниците ще се запознаят с факултетните и катедрени ръководства и ще получат студентските си книжки.
В аудиториите, учебните зали и лабораториите на Технически университет – Варна тази година ще влязат над 1400 нови студенти, а най-желаните специалности са: „Автомобилна електроника /ИТС/“, „Автомобилна техника“, „Индустриален дизайн“, „Възобновяеми енергийни източници“, „Софтуерни и интернет технологии“ и др.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.