Малко повече от месец остава до изтичането на крайния срок, в който ученици от цяла България може да изпратят свои творби за участие в X Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“. Целта на конкурса е да се засили интереса на учениците към историята на България. През т. г. темата, по която трябва да работят децата е „Архитектурни паметници на Българското Черноморие“.

Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училища, извънучилищни звена, читалища и школи. Те трябва да направят своята задължителна регистрация. Класирането на участниците ще се извършва в 4 възрастови групи. Крайният срок за подаване на творбите по куриер изтича на 15.02. 2021 г. Конкурсните творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. Организатори на конкурса са Министерство на образованието и науката, община Варна, Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

Задължителна регистрация на участниците:

https://docs.google.com/forms/d/1Cqnw6gY-_LNOg0x6qh040bIRCxTUDv-rytVolvkQnFo/viewform?fbclid=IwAR0rZo85UrbGDcQM2syrIxdAysTkye78AdD9wJP0JRhvP9O7z_SMt5zQep0&edit_requested=true#responses

Статут на конкурса:

http://odk-varna.com/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.