Улеснението за гражданите е, че ще могат да подават заявления за документи за самоличност във всяко едно териториално районно управление, без значение къде им е постоянният адрес.

Къде и кога ще се редят е избор на гражданите, но в София могат да се наредят във всяко едно районно управление - по месторабота, местоживеене или по желание.

Това стана ясно на брифинг на Дирекция "Български документи за самоличност".

Новото, което предстои от днес е, че всички териториални районни звена ще работят с удължено работно време от 8.30 до 18.30 ч.

От тази събота работното време ще бъде от 8.30 до 14.30 ч.

Изтичащите лични карти ще бъдат удължени до 31 октомври. Положението в момента с коронавируса е променило всичко, включително и издаването на личните карти.

В началото на седмицата най-голям брой граждани си подават заявления за документи за самоличност, уточнява “News.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.