От новата учебна 2020/2021 г. 14 варненски училища ще имат назначени нови директори. Това става ясно от заповедта на просветния министър Красимир Вълчев, който освободи в края на миналата учебна година 21 директори от Варненска област, поради навлизането им в пенсионна възраст. Така редица училища във Варна, Синдел, Белослав, Игнатиево, Блъсково и Житница ще имат нови ръководители. Вчера изтече крайният срок за подаване на необходимите документи за участие в новия конкурс, съобщиха от Регионалното управление по образованието във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.