Вода за питейно водоснабдяване на Варна и Бургас от язовир "Камчия" ще има до месец май 2021 година.

Това показва Графикът за използването на комплексните и значими язовири през октомври на Министерството на околната среда и водите.

Според информацията на МОСВ наличният полезен обем на язовира е спаднал с 10 млн. кубика само за 1 месец. Данните показват, че в края на август той е имал наличен полезен обем от 55,279 млн. куб. м, а в края на септември той вече е 45,822 млн. куб.м. Това е вторият пореден месец, в който обемът на язовира спада с 10 милиона кубика. В края на юли наличният полезен обем е бил около 65 милиона кубика, в края на юни около 73 милиона куб. метра, а в края на май близо 78 милиона кубика.

Справка на МОСВ сочи, че отпуснатите количества вода от язовира през септември за питейно-битово водоснабдяване на Варна и Бургас са общо 7,620 млн. куб. м, като 3,000 млн.куб.м са били предназначени за морската столица, а 4,600 млн. куб. м - за Бургас.

Според месечния график за октомври изпусканите количества вода за двата града са редуцирани до 6,020 млн.куб.м., като за Варна те намаляват до 2,500 млн. куб. м, а за Бургас - до 3,500 млн.куб.м.

За сравнение: през октомври 2019 г. наличният полезен обем в "Камчия" е бил 103,708 млн. куб. м, или два пъти по-висок. Тогава за Варна са били отпуснати 3,500 млн. куб. м вода, или с 1 млн. кубика повече.

От Министерството на околната среда и водите уточняват, че с приключването на летния сезон и продължаващата тенденция за намаляващ приток разрешените количества вода са допълнително намалени, а водните оператори са предварително уведомени за това.

ВиК дружествата в двата града са информирани, че трябва да предприемат действия за преминаване към алтернативни водоизточници, тъй като при предвиденото намалено потребление и липсата на приток вода за Варна и Бургас ще има до месец май следващата година.

Миналата седмица областният управител Стоян Пасев заяви, че преди 4 месеца е предприел процедура язовир "Камчия" да не е собственост на ВиК - Бургас, а да стане държавна собственост. Според него данните за ползването на вода от Бургас и Варна се фалшифицират, за което е сигнализирал прокуратурата. По думите му от язовира към Варна се подават не повече от 1 млн. кубика вода.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в свое изказване отпреди две седмици заяви, че Варна и Бургас не били заплашени от воден режим, дори да няма валежи още година и половина, а водата в язовир "Камчия" била достатъчна.

От язворите в страната само "Камчия" в момента е голям проблем, коментира преди дни екоминистърът Емил Димитров, покочи "Moreto,net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.