Компаниите, които бяха поканени да участват в конкурса за нови радари за българската армия, очакват предложения от страна на държавата в първите седмици на 2021 г. Министерството на отбраната се е допитало до няколко фирми за техните възможности.

Поръчката за радарите е обвързана с купуването на новите изтребители Ф-16. Страната ни иска да купи 7 радара, 3 със среден и 5 с далечен обхват. Цената за смяната на радарите от съветско време е между 300 и 400 милиона лева. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов каза наскоро, че новите радари са нужни за новите самолети, за да бъдат използвани ефективно и защото България трябва да осигури адекватно наблюдение на въздушното пространство.

Засега Министерството на отбраната казва, че има получени 9 отговора на запитвания до фирмите. Отговорите се анализират и предстои изготвянето на проект за инвестиционен разход.

Процедурата трябва да продължи с изпращането на запитвания. Министерството не посочва срокове за приключване на проекта, но първите 6 изтребителя Ф-16 трябва да са готови през 2023 година, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.