За противозаконно повреждане на имущество на детска градина, Районният съд във Варна наложи глоба на 22-годишен младеж.

Престъплението е наказуемо по чл. 216, ал 4 от Наказателния кодекс.

Самото деяние е извършено от подсъдимия на 22 май 2021 год. в двора на детска градина в село от община Аврен. Тогава, в изблик на гняв спрямо други младежи, той счупил орнаментна решетка и плот на маса в беседка, след което изкъртил метален парапет към стълбище на централния вход на детската градина. 22-годишният младеж противозаконно повредил чуждите недвижими вещи, като общата стойност на нанесената щета е за 260 лева. От съда посочват, че случаят се явява мaловажен, предвид сравнително ниската стойност на причинените от деянието вреди и липсата на предходна съдимост на подсъдимия.

Освен глобата в размер на 200 лева, подсъдимият ще трябва да заплати и всички направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.