На 2 юли т.г. публикувахме материала „Живеещите в блоковете между бул. „Сливница“ и улиците „Пирин“, „Раковски“ и „Рила“ във Варна събират подписка за увеличаване на паркоместата“. В него поставихме и следните въпроси към Младен Иванов, директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“:

1. Кое наложи дългогодишните паркоместа пред блоковете, заключени между улиците „Сливница“, „Пирин“, „Раковски“ и „Рила“ да бъдат обявени за тротоари и първоначалната маркировка по тях да бъде заличена с черна боя?

2. Каква е възможността тези места да бъдат обявени официално за паркоместа, тъй като вече има подписка от живеещите там за това?

3. Каква е разликата между тези паркоместа/тротоари и другите, разположени по ул. „Рила“ между улиците „Раковски“ и „Братя Миладинови“?

4. Защо на ъгъла на улиците „Рила“ и „Раковски“ има разчертани паркоместа, а оттам видно преминава тротоар и над тях е поставен знак „Спирането забранено“?

5. Кой трябва да разчисти храстите и да подкастри дърветата, които пречат на шофьорите да ползват нормално разчертаните паркоместа на малката уличка срещу ДГ „Звънче“ и кога реално това може да стане?

В редакцията на Parallel43.bg постъпиха отговорите на нашите въпроси към г-н Иванов, които поместваме своевременно.

 

„Във връзка с постъпило запитване от Ваша страна, моля да вземете предвид следната информация, която предоставяме на Ваше разположение, както следва:

Съгласно Закона за устройство на територията чл. 80 (1) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Широчината на обслужващите улици в населените места се определя с подробния устройствен план и в зависимост от необходимостта от изграждане на инфраструктура, гарантираща нормалното функциониране на територията.

(2) (Предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За малки населени места и вилни зони широчината на обслужващите улици между регулационните линии, предвидени без тротоари, е най-малко б м в населените места и курортите и 5 м - във вилните зони. В тези случаи минималната широчина на пътното платно е 4,50 м, съответно - 4 м,

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се допускат улици без тротоари в населени места с население над 30 000 жители.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Широчината на пешеходните алеи в населените места, в курортните и вилните зони е най-малко 2,25 м.

(5) (Предишна ал. З - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Широчината на тротоарите в населените места, в курортните и вилните зони е:

1. най-малко 1,50 м - тротоари за пешеходци;

2. най-малко 0,75 м - за служебни тротоари.

В тази връзка е приета „НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии" (КТС), която допълнително указва в Чл. 7. Планирането и проектирането на КТС на урбанизираните територии се осъществява на три равнища:

1. общ устройствен план (ОУП);

2. подробен устройствен план (ПУП);

3. инвестиционен проект (ИП).

В коментираната от Вас част на ул. „Рила“ са разположени от едната страна детско заведение, а от другата страна на пътното платно детска площадка. Изискванията в Наредбата са категорични, че за опазване на живота и здравето на децата от жилищните сгради към училищата, детските градини, спортните и детските площадки се предвиждат транспортно обезопасени пешеходни и велосипедни трасета, достъпни тротоари за хора с намалена подвижност по обслужващи улици, пешеходни острови, повдигнати зони на уличните платна, повдигнати пешеходни пътеки, зигзагообразно движение и др. Тези трасета не се пресичат на едно ниво с трасетата на първостепенната улична мрежа. Когато няма възможност, пресичане се допуска при осигуряване на безопасно преминаване с осигурена достъпност за хора с намалена подвижност съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2009 г.

В процеса на разчертаване и подготовка на уличната инфраструктура в обхвата на „Синя зона - Широк център“ бяха констатирани места с бетонова настилка в част от ул. „Рила“, които се ползваха от живущите за паркиране на автомобили. След извършена проверка в Община Варна се установи, че няма одобрена документация за законно изграждане на прилежащ паркинг към жилищната сграда. Предвид установеното, тази част от пътя остава със законното си приложение, съгласно уличната регулация в градовете, а именно тротоар.

Поддръжката на дърветата се извършва въз основа на разгледани заявления и искания за резитби от физически и юридически лица в районните администрации, както и по преценка на специалистите, следящи развитието на дърветата. Кметове на райони съставят графици за резитби, които се възлагат на фирмите, поддържащи съответните райони.

С уважение:

инж. Младен Иванов, Директор на ОП ОПСЗ

P.S. – Редакцията на Parallel43.bg благодари на Младен Иванов за отговорите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.