Районен съд‭ – ‬Варна одобри постигнато между страните споразумение,‭ ‬с което на‭ ‬22-годишна варненка‭ ‬бе наложено наказание за извършен от нея‭ ‬грабеж на дамска раница от‭ ‬друга жена.‭

Подсъдимата бе осъдена на‭ ‬12‭ ‬месеца лишаване от свобода,‭ ‬като изпълнението на наказанието бе‭ ‬отложено с‭ ‬3‭ ‬години изпитателен срок.‭

Самото посегателство е осъществено вечерта на‭ ‬18август миналата година.‭ ‬Тогава‭ ‬подсъдимата,‭ ‬разминавайки се на улицата със своя бивша съученичка,‭ ‬като употребила сила чрез издърпване с ръце на носената от пострадалата раница и отправена заплаха към нея,‭ ‬извършила грабеж на чантата и съдържащите се в нея‭ ‬пари,‭ ‬парфюм,‭ ‬подаръчен сувенир,‭ ‬чифт сребърни обици,‭ ‬ключове‭ ‬и други‭ ‬вещи.‭

Общата стойност на отнетото чуждо имущество е за близо‭ ‬330‭ ‬лева.‭

Непосредствено след грабежа пострадалата успяла да набере от мобилния си телефон спешен номер‭ ‬112‭ ‬и да съобщи за случилото се,‭ ‬като по-късно същата вечер подсъдимата била задържана.‭

22-годишната подсъдима е с чисто съдебно минало. Причинените от деянието имуществени щети към момента са възстановени.‭ ‬В нейна тежест остават‭ ‬и‭ ‬направените по делото разноски.‭

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.