Министерството на земеделието и храните организира в курорта Албена двудневен международен семинар на Местни инициативни групи от Българя, Румъния и Турция.

Експерти и специалисти от трите страни в диалогичен режим ще разговарят за общата селскостопанска политика, свързана с новия програмен период.

Тази вечер международната среща официално ще бъде открита от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж".

“Нашите гости се намират на територията на СНЦ “МИГ Балчик- Генерал Тошево”, съобщи Росица Попова, изпълнителен директор на сдружението и допълни, че днес гостите се запознаха с бенефициенти на сдружението, които показаха своите производствени линии и машините, закупени чрез спечелени от тях проекти по ОП “Иновации и конкурентоспособност”.

Във фирма “Скития 1 ГТ” ЕООД наскоро бе закупена и внедрени машини за модернизиране на производствения процес и повишаване експортния потенциал на фирмата. Тя произвежда няколко вида парти грил, чушкопеци и електрически одеяла. Чрез МИГ-а фирмата реализира проект на обща стойност 302 000 лв., от които 231 030 лв. са европейско финансиране и 40 770 лв. национално съфинансиране.

Гостите се запознаха и с възможностите на фирма “Бета кабел Електроникс” ЕООД, която произвежда кабели за автомобили и агрегати, предимно за износ към пазарите на Турция, Ливан и Близкия изток. Пак чрез спечелен проект към СНЦ “МИГ Балчик- Генерал Тошево” фирмата закупи и инсталира нова машина за навиване и гравиране на кабели.

А в “Еко агро” гостите разгледаха възможностите за производство на екологично чисти продукти. Тук СНЦ “МИГ Балчик- Генерал Тошево” осъществява два проекта по мярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства и по Мярка 4.2. - Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти. Целта е фирмата е да затвори цикъла на производство на месни и зеленчукови продукти, чиято реализация се осъществява в курорта Албена.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.