Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева награди директора на Дневния център за хора с увреждания "Доц. д-р Дичко Коларов" в Девня - Снежана Дянкова. Поводът бе Световният ден на социалната работа, който тази година отбелязахме на 16 март.

Кметът на Девня Свилен Шитов предаде грамотата на Снежана Дянкова, която е номинирана за Наградата "Социален работник на годината - 2021".

От свое име и от името на общинската администрация на Девня изразих пред нея благодарности за всеотдайния труд, насочен към най-уязвимата част от нашето общество", съобщи кметът на Девня в социалните мрежи.

И уточни, че работата с хора, нуждаещи се от подкрепа, изисква не само професионална подготовка, но и съпричастност, разбиране и отдаденост и затова ние ценим високо усилията на всички, които упражняват тази благородна професия. Община Девня се гордее със своята социална програма и занапред ще продължи да надгражда постигнатото в тази сфера!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.