Пълна подкрепа за бизнеса в условията на поредния локдаун обеща министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Той съобщи, че всички мерки, които действат към момента, остават активни, ще бъде продължена и подкрепата през Националната агенция за приходите за всички бизнеси, затворени със заповедта на здравния министър, уточнява БНР.

"В момента, в който видим заповедта, ще преценим дали ще минем през пренотификация или пълна нотификация на ЕК. Но, както казах, използваме най-добрите подходи по линия на проектното планиране, така че да спестим време. Засегнатите компании да могат да кандидатстват по-рано, докато ние изчакваме нотификацията от ЕК, правим най-доброто в синхрон с бизнеса, с правителството и със засегнатите браншове".

Министър Лъчезар Борисов обяви, че министерството разполага с достатъчно финансов ресурс за подкрепата на бизнеса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.