Учебната година стартира присъствено за всички училища и всички ученици в дневна форма на обучение, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Вълчев подчерта, че епидемичната ситуация в страната вероятно ще продължи и през следващите 10-12 месеца, което означава през цялата следваща учебна година.

Според него решението за присъственото начало е взето при преценка на баланса между правото на здраве и образование, а затварянето на училищата заради коронавируса може да има и по-неблагоприятно въздействия над учениците.

„Всички страни и образователни системи са изправени пред това предизвикателство. Ако оставим училищата затворени рискуваме да причиним повече негативни ефекти върху децата, отколкото пандемията. Опитваме се да намерим баланса между правото на здраве и правото на образование”, каза Вълчев и увери, че страната ни вече има опит в електронното дистанционни обучение и ще поддържа готовност да премине към него, ако това се наложи.

Мерките ще бъдат стриктно спазвани, увери още Вълчев и подчерта, че при констатирано наличие на заболяването при ученик или учител веднага ще бъдат уведомявани здравните власти.

Просветният министър съобщи, че ще се разреши формално, без смяна на формата, временно преминаване в особена форма на обучение – тя ще съчетае самостоятелно и електронно обучение. Възможностите ще са по медицински причини и разрешителен режим при определени условия. Това не означава „широко отваряне на вратата”, каза Вълчев, уточнявайки, че по този начин ще се удовлетворят и исканията на родители, с които проведе срещи през изминалите дни, които искат да имат възможност сами да решават дали децата им да посещават клас или да се обучават дистанционно.

Между 15 и 20 училища ще се превърнат в центрове за осъществяване на дистанционна форма на обучение. Един такъв център ще може да обхване ученици от повече от 1 училище, от повече от една община, дори от повече от една област, каза Красимир Вълчев, като поясни, че с тази мярка няма да са готови на 15 септември.

Обучението в електронна среда не е най-добрата алтернатива и в този смисъл няма да предложим промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, каза още министърът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.