Министерството на здравеопазването е категорично против приемането на допълнителни деца в детските ясли и градини.

Здравният министър Кирил Ананиев заяви, че позицията на министерството е още от преди пандемията от коронавирус, а в сегашната ситуация приемът на повече деца в детските заведения е съвсем непрепоръчителен.

Според здравното министерство, за да се опази здравето на децата и да бъдат създадени най-добри условия за отглеждането на подрастващите, нормативно регламентираният брой деца в яслените групи и определената минимална квадратура за едно дете в градините са разписани с цел осигуряване на здравословна среда за отглеждане и възпитание на децата.

По тази причина МЗ не подкрепя нарушаване на нормативно определените здравни изисквания за отглеждане и възпитание на децата, което би довело до риск за здравето на подрастващите.

От ведомството многократно са заявявали пред отговорните органи - МОН, общински администрации, вкл. и СОБ, както и пред неправителствени организации и заинтересовани лица несъгласието си относно утвърдилата се недобра практика поради недостига на места в детските заведения в големите градове на страната, в яслените групи на забавачките да се приемат повече деца над нормативно определеното, а в детските градини да се приемат повече деца над проектните възможности на сградата, свързани с осигуряване на квадратура на едно дете в група.

Според “БГНЕС”, министерството и в здравната инспекция не са постъпвали искания от детски ясли и градини за снабдяване с лични предпазни средства и дезинфектанти. Здравните власти смятат, че това се дължи на навременната реакция на директорите на детските градини по време на пандемията.

Съгласно Наредба 3 за здравните изисквания към детските градини, теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30% застроена площ и не по-малко от 50% озелени площи.

Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява поне 4 квадрата на всяко дете, а минималната площ на физкултурно-музикалният салон е 80 кв.м.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.