Утре МИГ „Възход Ветрино - Вълчи Дол - Провадия" ще празнува. Събитието ще представлява своеобразен открит офис. За тази цел всички желаещи могат да присъстват от 15:00 часа на стадион " Петко Сираков " във Вълчи Дол, съобщават в социалните мрежи. 

Там всеки ще може да получи информация и материали, свързани с дейността на сдружението и стратегията за водено от общностите местно развитие.

Освен това ще може да се дегустира и закупят местни продукти, които местни производители и бизнеси от територията на МИГ-а ще представят.

За доброто настроение на всички ще има богата фолклорна и естрадна програма. Ще участват самодейни изпълнители и гости. Организаторите обещават и още куп изненади.

А ето и програмата:
От 15:00 часа – „Отворен офис на открито“ за представяне дейността на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия;
От 16:00 часа – Изложение "Произведено на територията на МИГ Възход" - представяне на местни производства, занаяти и изкуство с възможност за дегустация и закупуване на продуктите;
От 18:30 часа – Официално откриване и приветствия;
От 19:00 часа до 21:00 часа – Музикално-артистична програма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.