Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла” удължи до 31.08.2020 г. срока за подаване на проектни предложения по първи прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 293 370 лв.

Нейната основна цел е развитието на туристическата инфраструктура и атракциите на територията на местната инициативна група и популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство чрез създаване и обновяване на публичната инфраструктура за отдих.

Допустими кандидати по процедурата са общините Долни Чифлик и Бяла, както и юридически лица с нестопанска цел на територията на МИГ.

Дейностите, които ще се финансират, са свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велосипедни алеи и туристически пътеки).

Минималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 9 779 лв., а максималната – 156 464 лв.

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.