МИГ "Долни чифлик и Бяла" уведомява своите бенефициенти и всички желаещи да присъстват, че информационните срещи са подходящи както за кандидатите по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и възможностите за кандидатстване с проекти, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация, както и конкретни указания за изпълнение на проектните предложения.

Срещите ще се проведат по следния график:

28.09.2020 - с. Гроздьово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
28.09.2020 - с. Нова Шипка, Община Долни Чифлик - 13:00 - сградата на кметството;
29.09.2020 - с. Старо Оряхово, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
30.09.2020 - с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището.
01.10.2020 - с. Пчелник, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
01.10.2020 - с. Венелин, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;
02.10.2020 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/;
05.10.2020 - с. Дюлино, Община Бяла - 10:00 - сградата на кметството;
06.10.2020 - с. Голица, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
06.10.2020 - с. Булаир, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;
07.10.2020 - с. Горица, Община Бяла - 10:00 - сградата на читалището;
07.10.2020 - с. Господиново, Община Бяла - 12:00 - сградата на читалището;
08.10.2020 - с. Детелина, Община Долни Чифлик - 10:00 - сградата на читалището;
08.10.2020 - с. Рудник, Община Долни Чифлик - 12:00 - сградата на читалището;
09.10.2020 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик.

15.10.2020 - гр. Долни Чифлик - 10:00 - заседателната зала на Община Долни Чифлик;
16.10.2020 - гр. Бяла - 10:00 - сградата на Общински културен институт /музей/.

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.