ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 4: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, Специфична цел: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа“ на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;

Дейност 2. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;

Дейност 3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;

Дейност 4. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

Дейност 5. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;

Дейност 6. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;

Дейност 7. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

Дейност 8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

Дейност 9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

  • Общ бюджет по тази покана: 55 066,45 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ http://www.mig-db.org/

Краен срок за представяне на проектните предложенията: до 17:30 часа на 19.11.2020 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.