Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие с фирма „Поди“ ЕООД, която е със седалище в Община Долни Чифлик. Одобреният проект „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Поди“ ЕООД гр. Долни чифлик“ ще се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“.

Общият му бюджет е 30 805 лв.

По проекта ще бъдат осигурени средства за колективна защита, включително модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Ще бъдат закупени лек автомобил и специално работно облекло за служителите във фирмата.

Проектът е с продължителност 12 месеца.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.