Близо 90 хиляди офицери няма да достигат на световното корабоплаване до 2026 година. Това пише в доклад за работната ръка на море, изготвен от BIMCO и Международната морска камара, отбелязва maritime.bg. В него е отправено предупреждение, че индустрията може да се изправи пред сериозен недостиг на кадри в следващите няколко години.

Според двете организации, на борда на над 74 000 плавателни съда в момента има около 1,89 млн. моряци.

Сега не достигат над 26 000 STCW-сертифицирани офицери. Това се случва при отчетения ръст с над 10 на сто на броя на офицерите от 2015 година насам.

Някои сектори са по-сериозно засегнати, отчитат организациите, посочвайки офшорната индустрия и танкерите.

Отчитат се положителни тенденции при включването на нежния пол към работната сила в индустрията. Организациите изчисляват, че към момента на море има малко над 24 хиляди жени.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.