Международен екип учени ще изследва във Варна приложението на стволовите клетки в борбата с най-тежките заболявания - нервнодегенеративни, онкологични и автоимунни. Това съобщава проф. Антон Тончев, директор на Научно-изследователския институт на Медицинския университет във Варна, цитиран от БТА. Създаването на екипа е по международния проект TranStem, финансиран от Европейския съюз по програма "Хоризонт 2020".

Стволовите клетки са от изключително значение, защото могат да бъдат подлагани на препрограмиране, допълни Тончев. По този начин една стволова клетка може да бъде накарана да се превърне в друг вид.

Стволовите клетки вече имат своето приложение, но докато при злокачествените заболявания на кръвта това е едва ли не ежедневие, в много други области, включително за мозъка, нещата са на експериментален стадий. Екипът учени във Варна ще работи както в областта на регенеративната медицина, т.е. възстановяване на увредени органи, така и с т.нар. ракови стволови клетки. Това са клетките, на които се дължи рецидивът при злокачествените заболявания, уточнява БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.