Над 200 хил. лева ще бъдат осигурени от бюджета на община Варна за изграждане на техническа инфраструктура в селищно образувание Добрева чешма. Решението беше взето с пълно единодушие на днешното заседание на местния парламент. 

Броят на живущите на територията на селищното образувание постояно нараства, въпреки слабо изградената техническа инфраструктура – улици, улично осветление, водоснабдяване и канализация. Затова Община Варна предприема действия за изграждане и ремонт на пътната мрежа и подобряване на средата в района.

145 хил. лева с ДДС са предвидени за изготвяне на инвестиционен проект и на доклад за съответствие за основен ремонт на възловите улици „Орфей“ и „Зевс“. 52 хил. лева ще струва разработването на проекти за изграждане на пътища в селищното образувание.

С пълно единодушие съветниците гласуваха също Община Варна да осигури средства за модернизация на НЧ „Петко Р. Славейков 1928“ в ж.к. „Владислав Варненчик“. От местната хазна ще бъдат отпуснати до 148 хил. лева за дофинансиране на проекта, който се реализира основно с европейски средства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.